Preise


Anamnese 70,00 €
Physio 20 min. 35,00 €
Physio 40 min. 54,00 €
10er Karte Einheit 20 min. 315,00 €
10er Karte Einheit 40 min. 486,00 €